Bước đầu ứng dụng kỹ thuật phun vaccine VH + H120 và TABic IB Var cho gia cầm thay thế tiêm phòng

Đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi: Ứng dụng công nghệ phun vaccine của hàng Phibro (Mỹ) vào nghề chăn nuôi gia cầm
𝑇ℎ𝑒𝑜: 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 – 𝑆𝑜̛̉ 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔.
Xem thêm tại:

https://khuyennonghaiphong.gov.vn/buoc-dau-ung-dung-ky-thuat-phun-vaccine-vhh120-va-tabic-ib-var-cho-gia-cam-thay-the-tiem-phong-tt14198.html

Leave Comment