Bước đầu ứng dụng kỹ thuật phun vaccine VH + H120 và TABic IB Var cho gia cầm thay thế tiêm phòng

Đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi: Ứng dụng công nghệ phun vaccine của hàng Phibro (Mỹ) vào nghề chăn nuôi gia cầm
?ℎ??: ????? ??̂? ?ℎ???̂́? ??̂?? – ??̛̉ ??̂?? ??ℎ??̣̂? ??̀ ?ℎ?́? ????̂̉? ??̂?? ?ℎ?̂? ??̉? ?ℎ?̀??.
Xem thêm tại:

https://khuyennonghaiphong.gov.vn/buoc-dau-ung-dung-ky-thuat-phun-vaccine-vhh120-va-tabic-ib-var-cho-gia-cam-thay-the-tiem-phong-tt14198.html

Leave Comment