Sự hiện diện của SAMONELLA ENTERIDITIS liên quan an toàn thực phẩm trong các trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm tại tỉnh Tiền Giang – Việt Nam

Chi tiết vui lòng click vào link bên dưới:

Sự hiện diện của SAMONELLA ENTERIDITIS liên quan an toàn thực phẩm trong các trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm tại tỉnh Tiền Giang – Việt Nam

Leave Comment