Đánh giá đáp ứng miễn dịch của hai loại vaccine nhược độc chủng M.B. phòng bệnh Gumboro trên gà ác

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Thị Kiều Oanh (email: [email protected])

Abstract

This study aimed to evaluate the immune response of two attenuated M.B. A total of 135 one-day-old Ác chicken were arranged in a completely randomized design with one factor coming in 2 groups (1) vaccination with MB-1 at 1 one-day-old in the hatchery; and (2) vaccination with live MB vaccine at 7 and 15 days old at the farm. Chickens were blooded at 1, 14, 21, 24, 28 days old to check IBD antibody titer. In addition, bursa index (BI), body weight, and daily weight gain of chickens from 1-49 days old were also monitored. The results showed that the maternal antibody against IBD virus of the flock was 1515 titers with a CV of 58.7%. On 14, 21, 24 days old, antibody titer IBD between the two group was not statistically different (P > 0.05). By 28 days old, antibody titer IBD of MB-1 group was significantly higher than antibody titer of MB live group, 6218 titer and 5075 titer (P < 0.05). The BI, body weight, and daily weight gain of the MB-1 group tended to be higher than the MB live group over time.

Keywords: Ác Chicken, attenuated vaccine, Gumboro, Bursa Index, immune response

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá đáp ứng miễn dịch của hai loại vaccine nhược độc chủng M.B. Một trăm ba mươi lăm gà Ác 1 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên một yếu tố vào 2 lô gồm (1) tiêm vaccine MB-1 lúc 1 ngày ở trạm ấp và (2) chủng vaccine MB live lúc 7 và 15 ngày ở trại. Gà được lấy máu lúc 1, 14, 21, 24, 28 ngày để kiểm tra hiệu giá kháng thể (HGKT) IBD. Các chỉ số túi Bursa (BI), khối lượng bình quân (KLBQ) và tăng trọng hàng ngày (TTHN) của gà từ 1 đến 49 ngày cũng được theo dõi. Gà con có HGKT mẹ truyền kháng virus IBD là 1515 titer với CV 58,7%. Vào thời gian 14, 21, 24 ngày, HGKT IBD giữa hai lô không có khác biệt về mặt thống kê (P > 0,05). Đến 28 ngày, HGKT IBD của lô MB-1 cao hơn có ý nghĩa so với HGKT lô MB live, 6218 titer so với 5075 titer (P < 0,05). Các thông số BI, KLBQ, TTHN của lô MB-1 có xu hướng cao hơn so với lô MB live qua các thời điểm.

Từ khóa: Chỉ số túi Bursa, đáp ứng miễn dịch, gà Ác, Gumboro, vắc-xin nhược độc

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ashash, U., Noach, C., Perelman, B., Costello, C., Sansalone, P., Brazil, T., & Raviv, Z. (2019). In Ovo and Day of Hatch Application of a Live Infectious Bursal Disease Virus Vaccine to Commercial Broilers. Avian Diseases63(4), 713–720. https://doi.org/10.1637/aviandiseases-D-19-00087

Berg, T. P. V. D. (2000). Acute infectious bursal disease in poultry: A review. Avian Pathology29(3), 175–194. https://doi.org/10.1080/03079450050045431

Boudaoud, A., Mamache, B., Tombari, W., & Ghram, A. (2016). Virus mutations and their impact on vaccination against infectious bursal disease (Gumboro disease). Revue Scientifique Et Technique (International Office of Epizootics)35(3), 875–897. https://doi.org/10.20506/rst.35.3.2576

De Wit, J. J., & Deventer, A. (2000). Gumboro disease: estimation of optimal time of vaccination by the deventer formula. Deventer, the Netherlands: Animal Health Service.

De Wit, J. J., Heijmans, J. F., Mekkes, D. R., & Van Loon, A. A. (2001). Validation of five commercially available ELISAs for the detection of antibodies against infectious bursal disease virus (serotype 1). Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A30(5), 543–549. https://doi.org/10.1080/03079450120078743

Dey, S., Pathak, D. C., Ramamurthy, N., Maity, H. K., & Chellappa, M. M. (2019). Infectious bursal disease virus in chickens: Prevalence, impact, and management strategies. Veterinary Medicine : Research and Reports, 10, 85–97. https://doi.org/10.2147/VMRR.S185159

Eterradossi, N., & Saif, Y. M. (2013). Infectious Bursal Disease. In Diseases of Poultry (pp. 219–246). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119421481.ch7

Eterradossi, N., & Saif, Y. M. (2020). Infectious Bursal Disease. In Diseases of Poultry (pp. 257–283). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119371199.ch7

Farhanah, M. I., Yasmin, A. R., Khanh, N. P., Yeap, S. K., Hair-Bejo, M., & Omar, A. R. (2018). Bursal immunopathology responses of specific-pathogen-free chickens and red jungle fowl infected with very virulent infectious bursal disease virus. Archives of Virology163(8), 2085–2097. https://doi.org/10.1007/s00705-018-3841-7

Gelb, J., Jackwood, D. J., Brannick, E. M., & Ladman, B. S. (2016). Efficacy of Recombinant HVT-IBD Vaccines Administered to Broiler Chicks from a Single Breeder Flock at 30 and 60 Weeks of Age. Avian Diseases, 60(3), 603–612. https://doi.org/10.1637/11344-120815-Reg.1

Gomes, L., Ashash, U., Banet-Noach, C., Finger, A., & Neto, R. J. P. (2015). A field study on broiler flocks in Brazil to evalua zootechnical parameters, molecular epidemiology, and condemnation index with the use of Live IBD Vaccine versus HVT-IBD Vector Vaccine. 1.

Ingrao, F., Rauw, F., Steensels, M., van den Berg, T., & Lambrecht, B. (2017). Early immune responses and profiling of cell-mediated immunity-associated gene expression in response to rHVT-IBD vaccination. Vaccine, 36. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.12.059

Lazarus, D., Pasmanik-Chor, M., Gutter, B., Gallili, G., Barbakov, M., Krispel, S., & Pitcovski, J. (2008). Attenuation of very virulent infectious bursal disease virus and comparison of full sequences of virulent and attenuated strains. Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A37(2), 151–159. https://doi.org/10.1080/03079450801910206

Le Gros, F. X., Dancer, A., Giacomini, C., Pizzoni, L., Bublot, M., Graziani, M., & Prandini, F. (2009). Field efficacy trial of a novel HVT-IBD vector vaccine for 1-day-old broilers. Vaccine27(4), 592–596. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2008.10.094

Moraes, H. L. S., Salle, C. T. P., Padilha, A. P., Nascimento, V. P., Souza, G. F., Pereira, R. A., Artencio, J. O., & Salle, F. O. (2004). Infectious bursal disease: Evaluation of pathogenicity of commercial vaccines from Brazil in specific pathogen free chichens. Brazilian Journal of Poultry Science, 6, 243–247. https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400009

Quach, T. A., Le, T. H., Nguyen, M. H., & Le, T. T. A. (2018). Field assessment of the efficacy of M.B., LIBDV and Winterfield 2512 strain vaccines against infectious bursal disease in chickens. The journal of Agriculture and Development., 17(6), Article 6. https://doi.org/10.52997/jad.3.06.2018

Rautenschlein, S., Kraemer, C., Vanmarcke, J., & Montiel, E. (2005). Protective efficacy of intermediate and intermediate plus infectious bursal disease virus (IBDV) vaccines against very virulent IBDV in commercial broilers. Avian Diseases49(2), 231–237. https://doi.org/10.1637/7310-112204R

Ray, S. M., Ashash, U., & Muthukumar, S. (2021). A field study on the evaluation of day-of-hatch and in grow-out application of live infectious bursal disease virus vaccine in broiler chickens. Poultry Science100(8), 101252. https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101252

Sellaoui, S., Alloui, N., Mehenaoui, S., & Djaaba, S. (2012). Evaluation of Size and Lesion Scores of Bursa Cloacae in Broiler Flocks in Algeria. Journal of world’s poultry research, 2, 37–39.

Sharma, J. M., Kim, I. J., Rautenschlein, S., & Yeh, H. Y. (2000). Infectious bursal disease virus of chickens: Pathogenesis and immunosuppression. Developmental and Comparative Immunology, 24(2–3), 223–235. https://doi.org/10.1016/s0145-305x(99)00074-9

Leave Comment