So sánh hiệu quả của vaccine phòng bệnh Gumboro chủng M.B. với vaccine thương mại

So sánh hiệu quả của vaccine phòng bệnh Gumboro chủng M.B. với vaccine thương mại

  1. M. Ho, L. T. Hien, Q. T. Anh*

Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm – Hồ Chí Minh, Việt Nam  E-mail:[email protected]; Số điện thoại:84-913922844

Leave Comment