[VIDEO] CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MB-1

[English below] Vì sao sau khi tiêm, virus sống MB-1 có thể tồn tại khi có kháng thể mẹ truyền (MDAs) và tồn tại cho đến khi kháng thể mẹ truyền giảm xuống? Hơn nữa, làm thế nào để MB-1 tạo khởi phát miễn dịch cho từng cá thể gà con.
Sau khi gà được tiêm vaccine MB-1, virus vaccine bị bắt giữ bởi đại thực bào
Virus vaccine trong đại thực bào di chuyển theo đại thực bào đến lách. Virus tồn tại ở đây và nhân lên với với số lượng thấp.
Sự xâm nhập của virus đến túi Bursa bị ngăn chặn bởi hàm lượng cao của MDAs trong cơ thể và hàm lương cao Ig Y và Ig A cao trong túi Bursa.
Khi hàm lượng MDA giảm dưới mức vượt kháng thể mẹ truyền, virus tự do đến túi Bursa và bắt đầu nhân lên.
Sự nhân lên của virus trong túi Bursa làm tăng đáp ứng miễn dịch tối ưu chống lại virus IBD và điều này lý giải việc MB-1 tạo thời điểm khởi phát miễn dịch trên từng cá thể gà.
Những phát hiện mới này giải thích
Vì sao virus vaccine MB-1 không bị phá hủy bới MDA sau khi tiêm
Vì sao virus không nhân lên trong túi Bursa quá sớm
Nơi virus vaccine ở trong suốt 2 – 3 tuần đầu sau khi tiêm,
Và cách MDAs kiểm soát, điều chỉnh thời điểm nhân lên của virus vaccine theo hàm lượng MDA của mỗi con gà, kết quả tạo khởi phát miễn dịch trên từng cá thể gà con.
Để tìm hiểu thêm về MB-1, hãy truy cập https://www.pahc.com/product_services/poultry/.


How does the injected, live MB-1 vaccine virus survive in the face of MDAs and remain viable until they decline?  In addition, how does it confer individual chick onset of immunity.

After the MB-1 vaccine is injected into the chicken, the vaccine virus is captured by macrophages

This “captured” vaccine virus then migrates in the macrophages to the spleen. The virus survives there where it replicates in low numbers.

Premature invasion of the virus into the bursa is prevented by high systemic levels of MDAs and high levels of IgY & IgA in the Bursa.

Once the MDA levels decline below the MB-1 breakthrough titers, the virus is free to reach the Bursa and start replicating.

Viral replication in the bursa induces optimal immunity against IBDV and this explains how MB-1 achieves individual chick onset of immunity timing.

These new findings explain

why the MDAs do not destroy the MB-1 vaccine virus after its injection,

why the virus cannot replicate in the Bursa too early,

where the vaccine virus is located during the first 2-3 weeks post vaccination,

and how the MDAs control the virus replication timing to be adjusted to each chicken’s individual MDA levels resulting in individual onset of immunity

To learn more about MB-1, visit https://www.pahc.com/product_services/poultry/ .

Leave Comment